Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

20:20
5.06 // 5.10
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
20:19
9188 5043
after finale "Game of Thrones"
20:18
Milczenie też głos. I także słowa. Tylko słowa, które straciły wiarę w siebie.
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viacytaty cytaty
20:18
7550 9780
Reposted frommisza misza viasexzrekinem sexzrekinem
20:18
8225 f454
Reposted fromlittlefool littlefool viasexzrekinem sexzrekinem
20:18
20:17
7284 4d00 500
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
20:16
7634 28bf
Reposted fromskyejohnson skyejohnson viaburdel burdel
20:15
20:15
2748 d7a4
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaquotes quotes
20:12
8316 c60e
Reposted frombeatkazz beatkazz viaburdel burdel
20:12
20:12
Taka ja jestem dziś zmęczona
Tak mi dzisiaj bardzo źle
— Maria Peszek
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
20:11
20:11
4131 aa79
Reposted fromtwice twice viaiamdreamer iamdreamer
20:11
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viaiamdreamer iamdreamer
20:10

śmieszki na planie
Reposted fromczinok czinok viagameofthrones gameofthrones
20:08
6067 a4f5
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaburdel burdel
20:08
5050 b254 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaburdel burdel
20:07
4723 0842
Reposted fromvandalize vandalize viaburdel burdel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl